13
bobříků

Začni s lovením bobříků – s tou kouzelnou a užitečnou zábavou – ještě dnes! A pevně si umiň, že lov zdárně dokončíš! Že nepřestaneš omrzele někde v polovině, u bobříka, který ti bude kličkovat, unikat, protože je pro tebe snad trochu hůř dosažitelný! Jen slaboch, nešika, pecivál, zbabělec či mrzout skončí lov bobříků předčasně, po ulovení těch nejlehčích a před zdoláváním obtížnějších!Hoši od Bobří řeky

Příběh o skautských výpravách, plnění bobříků, i o ryzím přátelství. Vedoucí Rikitan dá dohromady partu dvanácti chlapců a utvoří oddané bratrstvo. Každý z nich je jiný, ale všichni se navzájem skvěle doplňují. Rikitan pro chlapce vymýšlí zábavné hry, aby je vedl k čestnosti, fyzické síle i moudrosti. Společně si zamilovávají přírodu a podle zálesáka Roye loví 13 bobříků. Stávají se tak věrnými kamarády, kteří spolu zažívají nezapomenutelná dobrodružství. Knihu můžete zakoupit v nakladatelství Albatros.

13 bobříků13 bobříků

Než začneš lovit bobříky

Není nutné, abys bobříky začal lovit podle jejich čísel, tedy od prvního počínaje. Můžeš začít kterýmkoliv, podle toho, kde právě jsi a jaké máš k lovu možnosti. Můžeš lovit i několik bobříků současně, pokud se jejich podmínky nějak nekříží. Tak například při třicetidenním lovu bobříka ušlechtilosti se jistě můžeš pokusit o ulovení bobříka plavce, dobrých činů, velkého mlčení, míření apod. Při bobříku osamělosti můžeš klidně ulovit i bobříka zručnosti tím, že během desetihodinové samoty vyrobíš nějaký užitečný předmět. A ještě ti přitom doba samoty pěkně uběhne! Nemůžeš ovšem při něm lovit bobříka velkého mlčení, protože jeho ulovení by v samotě bylo neregulérní, mlčet při úplné samotě není přece žádné umění! Také nelze lovit při bobříku hladu ještě bobříka mrštnosti, vyčerpal bys příliš své síly.

Při lovení bobříků se přesně řiď pravidly pro toho kterého bobříka. Každého z nich lov opravdu poctivě! Když si kolečko za něj přišíváš s nejistotou, je to znamení, že jsi bobříka získal nějak nesprávně, jeho lov že sis neregulérně ulehčil – a takový bobřík tě nemůže těšit! Jen z dokonale ulovených bobříků přesně podle loveckých zákonů Hochů od Bobří řeky můžeš mít radost. Lovíš je přece pro sebe, pro své svědomí, že jsi dokonalý, schopný chlapec či děvče – ne pro vychloubání se před kamarády!

Kolečka za ulovené bobříky si přišívej na levý rukáv podle jejich čísel. Tedy nikoli v pořadí, jak je získáváš. První, žluté, nahoru k rameni, další od něj dolů k lokti. Pro bobříky dosud neulovené vynech na rukávu patřičné místo.

Získej pro lov svého nejlepšího kamaráda, podmínky lovu se vám budou lépe plnit. Nepředháněj ho ale, nesnaž se ho zahanbit tím, že bys chtěl mít stále více bobříků než on! Odporovalo by to i zásadám třináctého bobříka ušlechtilosti. Ke svému kamarádovi buď rytířský, vlídný a ohleduplný, tak jako byli k sobě Vilík a Jirka z knihy Hoši od Bobří řeky.


A teď vzhůru na lov!
Lovu zdar! Lovu zdar!
Lovu zdar!


13 bobříků
1Bobřík mrštnosti
má žlutou barvu

Říká, že se hoši a děvčata nemají pohybovat těžce a nemotorně jako sloní mláďata, ale že mají být pružní a rychlí. Měli by umět běhat a skákat alespoň tak, jak pro jejich věk předepisují tabulky.

Výkony prvního bobříka se téměř při každém vydání knihy měnily – a to podle stále nových a nových zkušeností. Které výkony jsou tedy platné? Samozřejmě že vždy ty nejnovější. Otištěním tabulky v této knize pozbývají platnosti výkony otištěné kdekoli a kdykoli dříve.

Bobřík mrštnosti

výkony děvčat

třída pátá šestá sedmá osmá devátá
běh 50 m 10 s - - - -
běh 60 m - 10,6 s 10,3 s 10 s 9,8 s
skok vysoký 100 cm 105 cm 110 cm 115 cm 120 cm
skok daleký 290 cm 310 cm 330 cm 360 cm 380 cm


výkony chlapců

třída pátá šestá sedmá osmá devátá
běh 50 m 9,8 s - - - -
běh 60 m - 10,4 s 10 s 9,5 s 9,1 s
skok vysoký 100 cm 105 cm 110 cm 115 cm 120 cm
skok daleký 290 cm 310 cm 330 cm 360 cm 380 cm

2Bobřík míření
je světlezelený. Ulovíš ho takto:

Naměř na zemi čtverec 1 × 1 metr. Vyryj jeho strany v půdě ostrým kamenem nebo kolíkem, nebo je na pevném podkladě naznač křídou. Pak odměř od jedné jeho strany sedm a půl metru (asi deset kroků) a tam udělej startovací čáru. Od ní budeš házet do čtverce kameny velké asi jako brambory. Najdi si jich deset.

Máš stovku hodů, a z nich musí být alespoň osmdesát úspěšných. To znamená, že osmdesátkrát musí kámen dopadnout do čtverce. Počítej hody a přesně je zaznamenávej! Dopadne-li kámen před čtverec a teprve odrazem se tam dokutálí nebo doskočí, nepočítá se jako vhozený. Dopadne-li však rovnou do čtverce, ale odrazem se z něho vykutálí nebo vyskočí, počítá se jako vhozený, třebaže ve čtverci nezůstal.

Bobřík míření

3Bobřík záchrany
má černou barvu a uloví jej ten, kdo splní tyto podmínky:

Opatří si malou lékárničku pro první pomoc s tímto obsahem:

  • hotový obvaz
  • náplast na cívce
  • gázové čtverce
  • polštářková náplast
  • trojcípý šátek
  • izotermická folie
  • rukavice
  • elastické obinadlo

a naučí se jí používat;

umí zajistit bezpečnost pro sebe i zraněného při poskytování první pomoci

naučí se poskytovat první pomoc při nejběžnějších úrazech a poraněních (například: ošetřovat otevřená poranění jako oděrky, rány, krvácení, spáleniny, úpal, puchýře, bodnutí hmyzem; správně si počínat při kousnutí zvířetem)

ví jak se zachovat u člověka, který je v bezvědomí

zná způsoby jak přivolat pomoc, naučí se nazpaměť telefonní čísla záchranné služby, hasičů, policie a ví, kdy které použít.

Bobřík záchrany

4Bobřík plavce
má červený kožich a je mistrem v tom, co bobři dovedou: v plavání.

Ukládá i tobě, že máš umět dobře plavat! Nezáleží na stylu, ale máš uplavat nejméně šedesát metrů, chceš-li bobříka plavce ulovit! Až budeš lov zkoušet, měř vzdálenost poctivě – a spíše si nějaký ten metr k odhadnuté vzdálenosti přidej, než abys plaval kratší trať!

Bobřík plavce

5Bobřík dobrých činů
je tmavomodrý. Žádá od tebe vykonání alespoň sta dobrých činů, třeba i nepatrných.

Pomůžeš někomu odnést zavazadlo, půjčíš kamarádovi tužku, pero, kolo. Cizímu člověku ukážeš cestu, když vidíš, že se v okolí nevyzná, převedeš slepce nebo starou osobu přes jízdní dráhu, obstaráš starým lidem drobné nákupy, nanosíš jim vodu, naštípáš dříví, uklidíš a podobně. Odstraníš z chodníku ohryzek jablka nebo slupku banánu, aby po nich někdo neuklouzl. Spravíš malému chlapci koloběžku, zastaneš se ho proti silnějším hochům, kteří jej dráždí, nebo dokonce týrají.

Vyhledávej si sám podobné dobré skutky. A neustávej v této činnosti ani tehdy, když jsi jich potřebnou stovku vykonal. Dej si heslo „Každý den dobrý čin!“ Dobré skutky vykonané při lovu tmavomodrého bobříka ti také zároveň platí pro plnění Modrého života, plníš-li jej (viz knížky J. Foglara Přístav volá a Kronika Ztracené stopy).

Do stookénkové tabulky na protější stránce si dělej záznamy o vykonaných dobrých činech. Za každý z nich si do jednoho okénka napiš datum, kdy jsi čin vykonal. Až budou všechna okénka plná, bude bobřík dobrých činů uloven.

Bobřík dobrých činů

6Bobřík odvahy
má tmavohnědou barvu. Jak jej ulovíš?

Tím, že nějakým způsobem projevíš svou nebojácnost, odvahu, vůli přemoci strach. Například půjdeš večer sám tam, kde se bojíš. Na půdu nebo do sklepa, samozřejmě bez světla. Bydlíš-li na vesnici nebo lovíš-li bobříka odvahy na táboře, jdi večer sám do lesa nebo na místo, kde se někdy přihodilo neštěstí. Předem svůj úmysl i cíl cesty oznam svým rodičům nebo vedoucímu tábora. Není však přípustné lovit bobříka odvahy takovým způsobem, při kterém by hrozilo nebezpečí úrazu nebo dokonce smrti!

Nepociťuješ-li při lovu žádný strach, je zřejmé, že sis vybral takový cíl a způsob lovu, který je pro tebe příliš lehký. V tom případě nepovažuj bobříka za uloveného, i kdybys opravdu šel na taková místa, jaká zde v podmínkách bobříka doporučujeme. Najdi si cíl jiný, strašidelnější, například hřbitov nebo les za vzdálené noční bouře.

Bobřík odvahy

7Bobřík květin
má tmavozelenou srst a vyžaduje od tebe velkou znalost přírody.

Máš určit (znát) dohromady padesát různých květin, stromů a keřů. Na tohoto bobříka byl mistrem Kytičkář z Hochů od Bobří řeky, ale staneš se jím i ty, když se budeš trpělivě učit znát jména těch rostlin, kolem nichž jsi až dosud chodil bez povšimnutí a zájmu.

Vyrob si tabulku a do ní si zapisuj názvy těch stromů, keřů a květin, které už bezpečně a trvale znáš. A občas přesto ještě znovu a znovu zkoušej své znalosti. Nemělo by význam naučit se zpaměti žádanou padesátku jen na krátkou dobu – a pak většinu názvů zase brzo zapomenout!

Pamatuj si:
Kdo loví, nebo dokonce kdo už ulovil bobříka květin, neutrhne zbytečně a nepošlape ani jednu květinu, nezasekne nikdy nůž nebo sekyru do živého stromu, neštípá na jeho vystouplých kořenech dříví, ani na nich nerozdělává oheň! A dbá, aby i všichni jeho kamarádi se takto ohleduplně chovali k přírodě.

Bobřík květin

8Bobřík velkého mlčení.
Tento oranžový bobřík bude pro tebe asi jedním z nejtěžších, i když se zdá, že je velmi lehký,

a budeš jej začínat vždy znovu a znovu, než se ti konečně poštěstí jej ulovit. Co se jen mluvka Drobeček při jeho lovu navztekal! A jak by ne!

Tento zapeklitý bobřík od tebe žádá, abys po celé 24 hodiny nepromluvil ani jediné slovo, ba ani nahlas nezívl či hlasitě se nesmál! Přitom se nesmíš stranit lidí, někde se ukrývat, na táboře odcházet daleko od stanů do lesa, doma se zamykat do pokoje a nikoho k sobě nepouštět! Při lovu musíš být stále mezi lidmi a jen se ze všech sil snažit nepromluvit ani slůvko.

Neudržíš-li se a promluvíš-li třeba i jen jednu jedinou hlásku nebo se nahlas zasměješ či hlasitě zívneš, tvůj lov je zmařený a musíš je začít znovu, i kdyby ti do skončení chyběla třeba už jen čtvrthodina. Nový lov samozřejmě nemusíš začínat znovu ihned. „Odmlčené“ hodiny pokaženého lovu si však k němu připočíst nesmíš, jsou zcela ztraceny.

Bobřík velkého mlčení

9Bobřík osamělosti.
Má růžovou barvu. Při jeho lovu máš dokázat tvou trpělivost i opatrnost,

protože po plných deset denních hodin, kdy jeho lov trvá, nesmíš nikoho vidět a sám nesmíš být spatřen! Nejlépe se loví na táboře, nebo když jsi s rodiči na chatě – a nejvhodnější doba k jeho lovu je od osmé hodiny ranní do šesté hodiny večerní.

Odejdi někam do lesa či do jiného osamělého koutku přírody v okolí chaty či tábora, kde jen stěží můžeš někoho potkat. Předtím ale oznam svým rodičům nebo vedoucímu tábora, do kterých míst odcházíš. Je to velmi důležité! Vezmi si s sebou jídlo, vodu, píšťalku, knížku, zápisník, tužku. Čti si, piš a pozoruj okolí. Spatříš-li se s někým, je tvůj lov pokažen. Vrať se domů (do tábora, do chaty), začneš lov v jiný, šťastnější den!

Ráno cestou za lovem a pak večer na cestě z lovu je ti povolena půlhodinka, po kterou můžeš někoho potkat, aniž by se tvůj lov tím setkáním pokazil.

Bobřík osamělosti

10Bobřík zručnosti.
Má fialovou barvu. Chce od tebe, abys vyřezal 13 koleček o průměru asi 1 cm

(nejlépe z překližky), propálil v nich rozžhaveným hřebíkem či drátem dírky jako u knoflíků, aby se dala přišívat, a pak je nabarvil barvami bobříků. Nabarvená kolečka ještě přetři bezbarvým lakem, aby se barva nesmývala. Kolečka si pak přišívej na rukáv košile či bundy, ve které podnikáš své výpravy.

Kromě těchto koleček vyrob nějaký užitečný předmět, třeba stoličku, vozík, bedničku s poličkami na nářadí, stolní lampičku z přírodního materiálu a podobně. Předmět, který jsi snad vyrobil už někdy dřív, ještě než jsi začal lovit bobříky, se ti nepočítá. Vyrob jiný!

Bobřík zručnosti

11Bobřík síly
je světlemodrý. Podmínky jeho lovu:

Z volného visu se přitáhni k hrazdě nebo k silnější vodorovné větvi tak, aby se ti ruce držící se větve či hrazdy dotkly prsou a brada aby byla prokazatelně nad větví (hrazdou). Nesmíš se však do této žádané výše dostat výskokem či vymrštěním těla, ale jen volným přitahováním, tedy silou svých paží. A tak se vytáhni zvolna, ale bez odpočinku, bez přestávky ve visu – a hlavně bez dopadu na zem – pětkrát za sebou, jsi-li chlapec, nebo třikrát, jsi-li děvče.

Napoprvé tento cvik (jmenuje se shyb) neuděláš možná ani jednou, natož třikrát či dokonce pětkrát, a to zejména nemáš-li v pažích patřičnou sílu a tento cvik jsi nikdy nezkoušel. Začni mírným tréninkem! Pozor na přetrénování. Zprvu postačí, když se dokážeš vytáhnout bradou nad větev jen jednou. Příští dny zvyšuj své úsilí na dvojnásobný výsledek, později si přidávej vždy o jeden shyb více – až se dokážeš vytáhnout pětkrát, jak velí bobřík síly. A pak je tvůj!

Bobřík síly

12Bobřík hladu
má světlehnědou barvu. Tento hladový bobřík ti přinese velké odříkání a přemáhání,

protože po celých 24 hodin, kdy trvá jeho lov, nesmíš nic jíst. Můžeš pít jen čistou vodu (tedy ani limonádu nebo čaj či dokonce mléko!). Ani žvýkačku nesmíš žvýkat.

A kdy s lovem bobříka hladu začít? Není to přesně určeno, ale doporučuje se doba po vydatném obědě, kdy ses dosyta najedl a kdy má tělo dostatečnou zásobu živin na tuto neobvykle dlouhou dobu hladovění. Od té hodiny a minuty, kdy jsi s posledním soustem oběda své hladovění začal, trvá lov do téže hodiny a minuty příštího dne. Když pak lov bobříka vítězně skončíš, začni jíst velmi opatrně, zvolna a hlavně málo. Nechtěj si hned v prvních minutách po lovu vynahradit dlouhé hladovění dvojnásobným obědem či vůbec nadměrným jídlem. Vznikly by zažívací obtíže a bolesti žaludku. Pokus se o ulovení tohoto bobříka jen tehdy, jsi-li v bezvadném zdravotním stavu. Nelze lovit v době, kdy jsi nemocen nebo zesláblý po nemoci nedávno přestálé.

Bobřík hladu

13Bobřík ušlechtilosti.
Jeho barva je bílá. V této knize ses dočetl o obdivuhodném chlapci Luďkovi.

Chceš-li dosáhnout nejcennějšího bobříka, dokaž být takový, jako byl on.

Nepromluvíš jediné neslušné slovo. Nebudeš nikdy hrubý. Neuděláš nic nečestného. Nebudeš lhát. Budeš konat dobro a každému pomáhat. Neublížíš slabšímu, ale naopak ho budeš chránit před násilím hrubců a rváčů. Nikdy nikoho neošidíš. Vynasnažíš se být takový, jako byl Luděk – a v legendě i jeho předchůdce Roy. A teprve po třiceti dnech takového ušlechtilého rytířského života, v nichž ses ani jednou neprohřešil proti těmto zákonům, si můžeš přišít na rukáv bílého bobříka.

Porušíš-li někdy ve dnech lovu některý zákon, budeš bílého bobříka lovit znovu dalších třicet dnů, než si jej budeš smět přišít. Posuzuj v době lovu přísně každý večer své celodenní chování, zda jsi lov nějak neporušil!

Ale i po zdárném ulovení bílého bobříka má každé nové porušení zásad ušlechtilosti za následek odpárání kolečka z rukávu. A chceš-li je znovu nosit, musíš bobříka dalších třicet dnů znovu lovit. Bílý bobřík tě zavazuje být navždy čestným, vzorným, ušlechtilým člověkem.

Bobřík ušlechtilosti